Μεταφορές μηχανημάτων και αδρανών υλικών με ΔΧ νταλίκες